नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Wednesday, July 25, 2012

भाजु श्री कृष्ण महर्जन नाप सहलह : सगरमाथा टेलिभिजनय् नेपाल भाषा समाचार ज्याझ्व लिकागुयात कया

सगरमाथा टेलिभिजनय् नेपाल भाषा नापं न्यागू भाषाया समाचार ज्याझ्व लिकागुयात कया नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबू पाखें नेपाल भाषा व नेवाः आन्दोलनया सरोकार व्यक्तित्व नापं नेवाः संचारकमी त सगरमाथा टेलिभिजनया प्रमुखया थाय वनेत्यगु डेलिगेशन नाप कया भाजु श्री कृष्ण महर्जन नाप सहलह

No comments:

Post a Comment