नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Wednesday, October 3, 2012

नेवाः देय् दबूया तःमुँज्या खय् भासं न्हातः

नेवाः देय् दबूया तःमुँज्या खय् भासं न्हातः

नेवाः देय् दबूया तःमुँज्या खय् भासं न्हाकुगु यात कया मेट्रो एफएम नेपालमण्डल दबूया ज्याझ्व भाय सयकेलय् शरद कसाजु


No comments:

Post a Comment