नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Thursday, September 13, 2012

नेवाः पत्रकार तयगु समस्यायात कया भाजु नाती काजी महर्जन नाप सहलह – मेट्रो एफएमया उदेन न्हुसायमिजुं याना दिगु


नेवाः पत्रकार तयगु समस्यायात कया भाजु नाती काजी महर्जन नाप सहलह – मेट्रो एफएमया उदेन न्हुसायमिजुं याना दिगु

थि थि संचार माध्यमय् ज्याः याना च्वपिं नेवाः संचारकर्मी व पत्रकार तयगु समस्यायात कया नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबु यें जिल्ला समितिया नायः नाती काजी महर्जन नाप सहलह – मेट्रो एफएमया उदेन न्हुसायमिजुं याना दिगु ।


No comments:

Post a Comment