नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Thursday, September 13, 2012

फोटो पत्रकार नाती काजी महर्जन नाप खंल्हाबल्हा – मेट्रो एफएमया जुजुमान मर्हजनजुं याना दिगु ।

फोटो पत्रकार नाती काजी महर्जन नाप खंल्हाबल्हा – मेट्रो एफएमया जुजुमान मर्हजनजुं याना दिगु ।

नेवाः पत्रकार तयगु राष्ट्रिय संगठन नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबु यें जिल्लाया न्हापागु सम्मेलन क्वचागु व उगु सम्मेलन पाखें गोरखापत्र न्हिपौ या फोटो पत्रकार नाती काजी महर्जनयात नायः कथं ल्यगु खः ।
No comments:

Post a Comment