Wednesday, July 25, 2012

Metro FM coverage on खुक्वगु नेपाल अन्तरराष्ट्रिय आदिवासी फिल्म महोत्सव

खुक्वगु नेपाल अन्तरराष्ट्रिय आदिवासी फिल्म महोत्सवय् नेवाः तयगु च्यागु संकिपा दुथ्याना च्वंगु दु ।


No comments:

Post a Comment