Monday, June 29, 2015

सौरभ शाक्यया मुक्तक

सौरभ शाक्यया मुक्तक


थौँ कन्हय् जि भुखाचं दुगु छेँय् थुनाच्वना
धूया अबीरं म्हछिं चेँ चेँ धायेक लुनाच्वना
चण्डालम्ह भुखाचं छेँय् मदैयक च्वनेमाल हरे !
छेँय् थुंथुं ज्याख्यल दुगु अप्पा, सिँ मुनाच्वना ।

No comments:

Post a Comment