Thursday, February 7, 2013

नेवाः सः इन्टरनेट रेडियो Newa: Sa: Internet Radio

Listen Newa: Sa: online

नेवाः सः इन्टरनेट रेडियो
Newa: Sa: is the Nepal's first Non-Profit, Community-Based Internet Radio.

पासापिं छिकपिं न्ह्योने वया च्वना "नेवाः सः" ज्वना: ।
हिउपाया इलय झिगु म्हसिका,
छिगु सः,
जिगु सः,

झि दक्को सिया सः - नेवाः सः इन्टरनेट रेडियो

थ्वः "नेवाः सः इन्टरनेट रेडियो"लय छित लसकुश दु ।


छिकपिनिगु न्ह्योने तया वया च्वनागु थ्व नेवाः सः इन्टरनेट रेडियो आवं निसें मेगु हे ब्लगय तयागु जुल । छिकपिन्स आ थ्वः ब्लगय् वना नेपाल भाषाया एफ एमया ज्याझ्व न्यना दिइ फइ ।

http://newasainternetradio.blogspot.com

No comments:

Post a Comment