Sunday, December 23, 2012

किपू न्हयगां जात्रा : थिंलाथ्व बखुमद दशमिं (Indrayani Jatra, Kirtipur on Dec 22, 2012)

किपू  न्हयगां जात्रा
थिंलाथ्व बखुमद दशमिं किपू इन्द्रायणी जात्रा
Indrayani Jatra, Kirtipur on Dec 22, 20121 comment: