नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Sunday, December 9, 2012

हिउपाःया ईलय् झिगु म्हसिका


हिउपाःया ईलय् झिगु म्हसिका

छुँ दँ न्ह्यो जू साः ह्यांगु फ्रककोट, तुयु पाइन्ट, ह्याट तपुलि पुनाः, छगु जुलुस हे बाछैबाजा थायकाः, हिन्दी म्येयया धुनय् प्याँख हुला, जन्ति ज्वनाः मिजया पाखें भम्चा काः वनिगु – नेवाः तः नापनापं मे मेपिं नेपाःमि पिनिगु न चलन हे जुलः । उकिसिन “मुन्नि बदनाम हुई डार्लिङ् तेरे लिए ........मै झण्डु बाम हुई डार्लिङ् तेरे लिए ......." धकाः ब्याहाया सिजनय् हिन्दी म्येया धुन हायकाः, म्युजिकल ब्याण्ड नापनापं जन्ति वनिगु लाः आम हे जुलः । भम्चा हय् धुंका थः थिति पिन्त सः ताः पार्टी प्यालेसय् डिनर भ्वय् न्यायेकि बलय् अनः न्ह्यैपुक्क डान्स प्रोग्राम न तयाः तइगु जुइ । उबलय् पासाभाई पिं, थथिति पिं सकलय् जानाः न्ह्यैपुक्क “माइ नेम इज शीला, शीला की जवानी, I am sexy for you पर तेरे हाथ न आने.......” धकाः त्वाः थ्वक्कः डान्स न याइगु हे जुलः ।

अथे जुसां थौं कन्ह्य थुकि हिउपा वयाः च्वंगु दु । थौं कन्ह्य थन्यागु म्युजिकल ब्याण्डया पलेसा हाकु पोतासि पुना, हाकु तपुलिइ ज्यापु ड्रेसय् सजय् जुयाः धिमय्, म्वायलि, बाँसुरी पुनाः ल्यायम्ह व ल्यासेपिं – “झ्यालय् च्वंगु तुकंमा वः हे ल्यासे जितः माः, वः ल्यासे मदयक जाः हे मनया.... ” धकाः नेवाः म्येया धुनय् जन्ति ज्वनाः भम्चा काः वनाः च्वंगु खनाः बलय् जि छझाः अजू चालः । लिसे लिसे लयता न वलः । जिं थुगु क्षण यातः क्यामेराय् कैद याना । उकिं जकः मगाना छिकपिं लिसे शेयर याये मास्ते वलः ।

देश संघीय गणतन्त्रय् वनिगु जुसेलिं आदिवासी जनजाति तयसं थगु म्हसिकाया नितिं पहिचान नापंया संघीयताया खँ ल्ह्वना च्वंगु दु । थ्वः मुद्दां आः जनजीवन निसें कयाः सांस्कृतिक पक्षय् न प्रभाव लानाः वनाः च्वंगु दु । उकिया थ्वः छगु दसि खः ।

थाय्: मैतिदेवी, बहनिसिया 5:30  ईलय, कछलागा नवमि, ने. सं ११३३

2 comments: