Wednesday, September 5, 2012

न्येनामि पासापिनिगु थिथि सुझाव नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूया अन्तरक्रिया ज्याझ्वयात कया

न्येनामि पासापिनिगु थिथि सुझाव नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूया अन्तरक्रिया ज्याझ्वयात कया

मेट्रो एफएमया चकं दबू ज्याझ्वलय् नेवाः देय् दबूया तःमुंज्या व नायःया उम्मेदवारपिं नाप अन्तरक्रिया ज्याझ्व नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूया आयोजनायात कया न्येनामि पासापिनिगु थिथि सुझाव


No comments:

Post a Comment