नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Thursday, September 13, 2012

यलः बन्दया लिच्व गुकथं लाना च्वन सुकुम्बासी प्रकरणयात कया खँल्हाबल्हा

यलः बन्दया लिच्व गुकथं लाना च्वन सुकुम्बासी प्रकरणयात कया खँल्हाबल्हा

थापाथलीं थनाः हपिं सुकुम्बासी त तयगु नितिं धका सरकारं यलः मलपोखरी लागाय तयारी याना हयेवं यलःया स्थानीय जनतां उकिया विरोध याना थिथि सघर्षया ज्याझ्व हल । तनाव अप्वया वनेवं यलः बन्दयागु ज्याझ्व तक जूवन । थुकिं लाःगु लिच्वयात कया मेट्रो एफएमया श्रीकृष्ण महर्जनजुं एफएम न्येनामि पासापि नाप याना दिगु खँल्हाबल्हा ।

No comments:

Post a Comment