नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Monday, July 16, 2012

भाजु शान्तप्रकाश श्रेष्ठ नाप सहलह

नेवाः जागरण अभियान यें या पश्चिम पाखे थक्याः लय च्वंगु नेवाः बस्ती नेवाः लिपि स्यनिगु, नेवाः भाय स्यनिगु, न्ववायेगु स्यनिगु लिसें कया नेवाः स्वायत्त राज्यय् नेवाः तयगु अधिकार व संघीयता यात कया भाजु शान्तप्रकाश श्रेष्ठ नाप सहलह

No comments:

Post a Comment