नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Sunday, April 7, 2013

बहुप्रतिभाशाली साहित्यकार गिरिजाप्रसाद जोशी

बहुप्रतिभाशाली साहित्यकार गिरिजाप्रसाद जोशी 

Source : http://www.nepalmandal.com/content/17807.html

नेपालभाषा साहित्य ख्यलय् थ:गु बिस्कं म्हसिका बिया: भाषा साहित्य थपूया नितिं महत्वपूर्ण योगदान यानादीम्ह व्यक्तित्वया रुपय् बहुप्रतिभाशाली साहित्यकार गिरिजाप्रसाद जोशी झीगु मिखाया न्ह्‍य:ने दं वइ ।

थाय् पायेफु, थाय् हिलेफु तर वनाथाय् तक साहित्यिक लकस सृजना यायेफूम्ह गिरिजाप्रसाद जोशीं कविता, उपन्यास, नाटक नापं यक्व ख्यलय् थ:गु च्वसा न्ह्‍याकादीगु दु । वय्‍कलं साहित्यया फुक्कं धइथें विधा पाखे यक्व हे च्वछायेबह:गु साहित्य सृजना यानादीगु दु । वय्‍कलं कविता विधापाखें च्वयादीगु सफूत थथे दु :–
 

 १.पालिख्वाँय् (ने.सं. १०७९)
२. हार्इ हार्इ रे थ्वँया बात्चा (ने.सं. १०८५)
३ आगं (ने.सं. १०९०)
४. सुथनाप सुथय् सुथय् (ने.सं. १०९५)
५. गिरिजा प्रसादया गद्य कविता (ने.सं. १०९८)
६.जनताया म्ये १११० (ने.स. ११११)
७. किसिद्‍वम्ब: (ने.सं. ११११)
८. मन्त्र (ने.सं. ११०३)
९. बुद्ध नुग: (ने.सं.११०३)
१०. तबन (ने.सं. ११०५)

 

 वय्‍कलं उपन्यास विधाय नं यक्क हे च्वसा न्ह्‍याकादीगु दु । प्रचलित उपन्यासया धारणा स्वरुप व संरचनाया विरोधय् एकदम हे पाका: छगू मेगु विद्रोहया नां तयेत स्व:म्ह उपन्यासकार धका: वय्‍क:यात समालोचक कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानं टिप्पणी यानादीगु दु । वय्‍क: छम्ह विद्रोही स्वभाबम्ह च्वमि ख: । अथे जूसां वय्‍कलं विद्रोह धापूति जक सीमित मयासें संरचनाय् नं थ्वयेकूगु खनेदु । समसामयिक जीवनयात न्ह्‍यब्वया आक्रोशित मनस्थिति ब्वयेगु, सामाजिक विसंगति, मतिनायात थ: हे कथं विश्लेषण यानादीम्ह गिरिजाप्रसाद जोशीया आैपन्यासिक विशेषता विरोध व बौद्धिकता प्रर्दशन नं ख: । वय्‍क: छम्ह प्रगतिशील च्वमिया रुपय् उपन्यास विधाय् नं उतिक हे सकि्रय खनेदु ।

न्हापां कविता विधाय् छम्ह रहस्यवादी स्वछन्द कविया रुपय् पिदँम्ह वय्‍क: लिपा वना प्रगतिशिल कविया रुपय् पिलु झायादीगु ख: । त:मिया दथुइ चिमिपिनि स: वय्‍कलं थ:गु च्वसा पाखें थ्वयेके ज्यानं यानादीगु खनेदु । मर्यादाया पक्षय् अन्याय अत्याचार सहमयाइम्ह उपन्यासकारकथं नं वय्‍क:यात नालेगु या: । मतिनायात व्यागलं हे ढंग न्हयब्वया: शैली व भाय् नितां उतिकं हे प्रभावशाली रुपं न्ह्‍यब्वयादीम्ह गिरिजाप्रसाद जोशीया उपन्यासय्‍ व्वमिपिनि नितिं चुम्बक थें आकर्षण याना यंकेगु क्षमता नं खनेदु । वय्‍कल च्वयादीगु उपन्यासत थुकथं दु : –


१) धकिं (ने.सं. १०९०)
२) छि स्याना: हत्या (ने.सं. १०९६)
३) सिलु स्वां (ने.सं. १०९८)
४) भाजं मिखा (ने.सं. १०९९)
५) विपात्र (ने.सं. १०९९)
६) व गमला थ्व खैथल (ने.सं. ११०३)
७) व ल्वहँ जि झ्वाला (ने.सं. ११०७ )
८) न्याल्ल ब्यां (ने.सं.१११०)
९) यमि गामा: येँ शहर (ने.सं. १११२)

 

अथे हे लघु उपन्यासया रुपय् सिलु म्ये नं पिहां व:गु खनेदु । अझ गुलि कृतित पिहां मव:गु नं दनीगु नं धायेगु या: । धुस्वां साय्‍मि धुंका: दकलय् उप्व: नेपालभाषाया उपन्यास च्वयादीम्ह वय्‍क: हे ख: । अथे हे वय्‍कलं नाटक विधाय् नं च्वसा न्ह्‍याकादीगु दु । 'हाकु स्वाहाने' व 'वाखा छेँ' वय्‍कलं च्वयादीगु नाटकत ख: । थुगु नाटक दबुलिइ क्यनेज्या नं जूगु ख: धा:सा समसामयिक विषयवस्तु जूगु कारणं दबुलिर्इ नाटक लोकंह्‍वा:गु नं ख: ।
'हाकु स्वाहाने' नाटक निदर्ेशक बद्री नेपाल थ:पिं गिरिजाप्रसादया च्वसां तसकं प्रभावित जूगु धका: कनादिसे थुगु नाटक निदर्ेशन यायेगु ह्‍वता: चुला:गुलिं थ:पि गौरवान्वित जूगु खँ कनादीगु ख: । खय्‍तला समीक्षकपिसं वय्‍क: नाटक विधापाखे मेमेगु विधाय् थें उलि सशक्त मजू धका: नं धायेगु या: । अथे जूसां आम स्वकुमितय् दथुइ वय्‍क:या नाटक उगु इलय् तसकं लोकं ह्‍वा:गु ख: । वय्‍कलं च्वयादीगु 'चिपनिप' संकिपा २०४६ सालपाखें पिहां व:गु ख: । थुगु संकिपा नं उगु इलय् छगू नव यथार्थतावादी संकिपाया रुपय् बय्‍बय् जूगु ख: ।


लजगा:या झ्‍वलय् थीथी थासय् वनेमाल, च्वनेमाल, चाहिले माल । तर न्ह्‍याथाय् च्वंसां च्वसा मत्व:तीम्ह साहित्यकार गिरिजाप्रसाद जोशी सम्मान व सिरपायात प्राथमिकता बीम्ह व्यक्तित्व मखु । थुकि नं वय्‍क: चर्चाय्‍ व । नेपालभाषा साहित्यया छग: नगू थंे थीम्ह बुहप्रतिभाशाली साहित्यकार गिरिजाप्रसाद जोशी ने.सं. ११०७ स थ्व संसार विदा कयादिल । गिरिजा प्रसादया मृत्यु प्वंगु थाय् आतक नं सुनां काये फुगु खनेमदु ।

No comments:

Post a Comment