नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Thursday, February 14, 2013

ब्वनामिपिनिगु अवलोकन भ्रमणय् छम्ह हायमो पाहाँ जुयाम्ह जिब्वनामिपिनिगु अवलोकन भ्रमणय् छम्ह हायमो पाहाँ जुयाम्ह जि

राज श्रेष्ठ

यें, सिल्ला थ्व पारु, ने.सं. ११३३, माघ २९ गते । नेपालभाषा केन्द्रीय विभाग, पाटन संयुक्त क्याम्पसय् एम.ए. न्हापागु दँ ब्वना च्वनादिइपि ब्वनामि पासापिनिगु आशासफूकुथि, नेपाल भाषा परिषद् चाहिलेगु व भाषाविद् डा. तेजरत्न कंसाकारजु नाप सहलह यायेगु ज्याझ्वःलय जि छम्ह न हायमो पाहाँ जुसानं ब्वति काये दया साप लयताया । खतुं जि थुगु पुचलय दुथ्याम्ह मखुसां मयजु शर्मिला सुवालजुं थन्यागु ज्याझ्व जुवना च्वंगु दु धका सताः दिइगु नि वयक यात सुभाय बिया च्वना ।

जिगु नितिं छगु बिस्कया अनुभव न थ्वः खत, छायधासा न्हापा लिपा फेसबुकय् जक नाप लाइपिं पासापिं अन फेसटुफेस हे नापलाय् दया जि अजू चाया । नाप नापं नेपाल भाषा ख्यलय् गाक्क हे योगदान बिया दिइपिं व्यक्तित्व पिनिगु न्वचू, अनुभव व नेपालभाषा ख्यलया थी थी ब्यक्तित्व बारे सयेके दया जिं थत भाग्यमानी तायेका ।

जि छम्ह स्वतन्त्र लेखन याना च्वनागुलिं जित इतिहासबारे सयेके मागु यक्को हे जुल । थुकि हुनिलय इतिहास नाप नापं अभिलेखय् न च्युता दयावल । अथे जुबलय् यक्को अभिलेख नेपाल भाषाय न दुगु न्हापा न्हापा स्कूलय् दयँ छक्व क्याम्पसं पिहां वइगु नेपालभाषाया पत्रिका न ब्वनेगु बानी दुगु अले थगु मांभाय् सिइका तयेमा धइगु कथं नेपालभाषाय् जिगु च्युता यक्को दु । उकिं थुगुसि धासा जिं जनप्रशासन ब्वना च्वनागुलिं मेगु दँ नेपालभाषा ब्वनेगु मनतुना याना च्वनागु दु । स्वय् छु जुइ ।

थ्वः भ्रमणया झ्वलय् जिं कयागु किपात, छुँ पुलुपालु ।

1 comment:

  1. जित नं यक्व यक्व हे लयता वल छि व मेपिं भाजु फेस बुकय् जक नापलाना ब्याक्कं नापमलापि नापलागुलिं

    ReplyDelete