नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Wednesday, November 28, 2012

नेवाः नखःयात स्वयेगु मिखा : शरद कसाजुं यानादिगु चर्चा

नेवाः नखःयात स्वयेगु मिखा : शरद कसाजुं यानादिगु चर्चा 

नेवाः नखःयात स्वयेगु मिखा गुकथं जुइमा धका चर्चा याना दिइ शरद कसाजुं मेट्रो एफएमया नेपालमण्डल दबूलिइ ।


No comments:

Post a Comment