Tuesday, October 9, 2012

देवी प्याँखया नृत्य निर्देशक भाजु उत्तम शाक्यनाप सहलह

देवी प्याँखया नृत्य निर्देशक भाजु उत्तम शाक्यनाप सहलह

देवी प्याँखया नृत्य निर्देशक जुया दिम्ह भाजु उत्तम शाक्यं थ्व सहलह लय् बाराहीदैत्य संग्राम, ख्याकंकाल प्याँख, धिमये प्याँख, लाखेज्यापू संग्राम, बज्रयोगिनीक्रोध मुद्रा आदि प्याँखया बारे कनादिइ । मेट्रो एफएमया जुजुमानजुं याना दिगु ।No comments:

Post a Comment