नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Thursday, July 12, 2012

नेवाः जागरण म्ये - नेवाः झि थाय् थासय्, नेपाः देया गां गामय्


(For promotional use only.)
नेवाः झि थाय् थासय्, नेपाः देया गां गामय्
छधि छप्पं जुया म्वायेनु, थःथगु थासय्

नेवाः जागरण म्ये
सौजन्य : मेट्रो एफएम
सतिश व रत्नशोभा महर्जनया सःलय
लयचिनादिम्ह :विजेन श्रेष्ठ

No comments:

Post a Comment