नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Wednesday, July 25, 2012

भाजु दीपक तुलाधरया अनुभव : युक्रेनय् जुगु यूरोकपय् नेवाः ध्वायं ब्वयेका दिपिं स्वम्ह नेपाःमि मध्ये छम्ह

युक्रेनय् जुगु यूरोकपय् नेवाः ध्वायं ब्वयेका दिपिं , नेवाःलिपि रञ्जना लिपिं नेपाल धका च्वया तगु टिशर्ट फिना ब्वति कया दिपिं स्वम्ह नेपाःमि मध्ये छम्ह भाजु दीपक तुलाधरया अनुभव

No comments:

Post a Comment