नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Monday, April 11, 2016

Photo Essay : धिमय् पित ब्वज्याः नमख्वा धिमय् खलः पांगा, कीपू

धिमय् पित ब्वज्याः नमख्वा धिमय् खलः पांगा, कीपू

किपा १ : नासःद्योयात छाइगु कापः । तुयुगू कापलय् रंग छिना किपा दयेका तगू ।
धिमय् बाजं नेवाः तयेगू छगु बिस्कं कथंया परम्परागत बाजं खः । नेवाः तजिलजि दुने थिथि नखः चखः लय् ज्यापू समुदाय न थाइगु थ्व बाजं आः वया राष्ट्रिय पर्व, सांस्कृतिक ब्वज्या लिसें विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरया खेलकुदय पदक त्याका वइपिं खेलाडीया सम्मानय् लसकुश यायेत थाइगु याना हया च्वंगु दु । येँ, यल, ख्वप, थिमी निसें किपूया थिथि त्वालय् धिमय् बाजंया प्रशिक्षण गुरुशिष्य परम्परा कथं धिमय् गुरु पिन्सं बिया वया च्वंगु दु ।

राज्यया गुगु नं स्तरं संरक्षण यायेत विशेष पहल मयागु थ्व बाजंयात आ तक न उलिहे धिसिलाक्क न्ह्याका तयेत थन्यागु परम्परागत धिमय् प्रशिक्षणं बल्लाक्क टेवा बिया वया च्वगुं दु । थुकिया प्रसंगय छगु लसताय बहजूगु खं मेगु न छु दु धासा विशेष याना ज्यापू समुदायया बाजं कथं कयावया च्वंगु धिमय् आवया धासा मेमेगु समुदायपिन्स नं उतिक्क हे स्यनेगु मनयाना हया च्वंगु खने दु । उकिं अथे जूइगु धिमय् प्रशिक्षणयं नेवाःदुनेया मेमेपि समुदायन उतिक्क हें सक्रियता कथंह ब्वतिकया वया च्वंगु दु ।थन्यागु प्रशिक्षणय् ब्वतिकया धिमय् सयेक वइपिं मध्य न्हूगु पुस्ताया ल्यायम्ह–ल्यासपिंनिगु उतिक्कं हे आकर्षण न खनेदु । थ्व छगु मेगु बांलागु पक्ष नं ख । समाजया आधुनिकीकरण लिसें पिनेया संस्कृति विशेष कथं पाश्चात्य संस्कृतिया प्रभाव लासां न युवापुस्तां थ्व बाजंयात थगुहे नालाकागु यात तसकं च्वछाय बहजु ।

थथेहे प्रशिक्षण विइगु झ्वलय् कीपू, पांगाया नमख्वा त्वालय् मसिंर १३ निसें नमख्वाः धिमय् खलः निस्वना उकियापिं नीखुम्ह स्यनापिं पिन्त सिकुछेँ धिमय खलःया धिमय् गुरु चन्द्रबहादुर महर्जन, इन्द्रबहादुर महर्जन, बेखालाल महर्जन, धर्म महर्जनजु पिन्स प्रशिक्षण बिया चैत्र २८ खुन्हु धिमय् पिकायेगु ज्याझ्व जूगु दु ।

नमख्वा धिमय् खलःया अध्यक्ष भाजु कृष्णभक्त महर्जन, उपाध्यक्ष मयजु रमिता महर्जन, सचिव मयजु बिन्दु महर्जन व कोषाध्यक्ष भाजु सन्देश महर्जन व जि नापं मेमेपिं दुज त दु ।उबलयया छुँ छुँ लु किपा त छिकपिं न्ह्योने ब्वया च्वना ।


 
किपा १ : नासःद्योयात छाइगु कापः । तुयुगू कापलय् रंग छिना किपा दयेका तगू ।


किपा २ : धिमय् न्यायेत ग्वाहालि याना दिइपिं महानुभावपिंस धिमय् लल्हाना च्वना दिइ ।

किपा ३ : धिमय् न्यायेत ग्वाहालि याना दिइपिं महानुभावपिंस धिमय् लल्हाना च्वना दिइ ।किपा ४ : धिमय् स्यने छेँ पिहाँ वये धुंका न्हापालाक्क धिमय् थाना नासःद्यो ल्हाना च्वंगु ।
किपा ५ : धिमय् स्यने छेँ गुरुपिनिगु निर्देशन कथं धिमय् न्हाना च्वंगु ।किपा ६ : पांगाया लाछिई नासःद्यो न्होने थ्यने धुंका ।

किपा ७ : नासःद्यो न्होने ।

किपा ७ : स्वकुमिंपिं ।

किपा ८ : नासःद्यो न्होनेया छुं लु ।

किपा ९ : नासःद्यो न्होनेया छुं लु ।

किपा १० : नासःद्यो न्होनेया छुं लु ।

किपा ११ : नासःद्यो न्होनेया छुं लु ।

किपा १२ : नासःद्यो न्होनेया छुं लु ।

किपा १३ : नासःद्यो न्होनेया छुं लु ।

किपा १४ : नासःद्यो न्होनेया छुं लु ।

किपा १५  त्यानुल । छझा त्यानु लने ।

किपा १६  नासःद्यो न्होने नारायण द्यो न्होन ।

किपा १७ परम्परागत ज्यापू वसलय छायापिया किपा कायेत च्वना च्वपि बजे व छयेपिं ।

किपा १८ : छक न्हैपुके न्हि, परम्परागत ज्यापू वसलय छायापिया च्वपि स्यनामिपिं ।

किपा १९ : छक न्हैपुके न्हि, परम्परागत ज्यापू वसलय छायापिया च्वपि स्यनामिपिं ।

किपा २० : छक न्हैपुके न्हि, परम्परागत ज्यापू वसलय छायापिया च्वपि स्यनामिपिं ।

किपा २१  नेवाः पह कथं धिमय् गुरुपिन्त फेटा चिका सम्मान याइगू ख ।

किपा २२  नासःद्यो पुजा याये सिधयेका समय नयेधुंका लिहाँ वया च्वंगु ।

किपा २३ :  लिहाँ वया च्वंगु ।

किपा २४ :  लिहाँ वया च्वंगु ।

किपा २५ :  लिहाँ वया च्वंगु ।

किपा २६ :  लिहाँ वया च्वंगु ।

No comments:

Post a Comment