नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Sunday, November 10, 2013

नेपाल संवत ११३४ न्हूदँ कुन्हु वसन्तपुर लागाया छुं किपा त

नेपाल संवत ११३४ न्हूदँ कुन्हु वसन्तपुर लागाया छुं किपा त  

नेपाः देया हे नामं पलिस्था जूया हलिमय् च्वंगु छगु हे छगु जक संवत नेपाल संवतया न्हूदँ क्यंगु दिं थनया वसन्तपुरय् थीथी ज्याझ्वः न्ह्याका न्हूदँ हनेगु ज्या जूल ।

ख तुं नेवाः तयेगु बस्ती दूगु थाय थासय् जक मखु विदेश न गन नेवाः दु अन नं न्हूदँ हनेगु ज्या जूगु दु ।

येँ या वसन्तपुर लागाय् चाहिला बलय् या छुं किपा त थन ब्वयागु दु ।No comments:

Post a Comment