Sunday, November 10, 2013

नेपाल संवत ११३४ न्हूदँ कुन्हु वसन्तपुर लागाया छुं किपा त

नेपाल संवत ११३४ न्हूदँ कुन्हु वसन्तपुर लागाया छुं किपा त  

नेपाः देया हे नामं पलिस्था जूया हलिमय् च्वंगु छगु हे छगु जक संवत नेपाल संवतया न्हूदँ क्यंगु दिं थनया वसन्तपुरय् थीथी ज्याझ्वः न्ह्याका न्हूदँ हनेगु ज्या जूल ।

ख तुं नेवाः तयेगु बस्ती दूगु थाय थासय् जक मखु विदेश न गन नेवाः दु अन नं न्हूदँ हनेगु ज्या जूगु दु ।

येँ या वसन्तपुर लागाय् चाहिला बलय् या छुं किपा त थन ब्वयागु दु ।



























































No comments:

Post a Comment