नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Wednesday, October 3, 2012

थुगुसिया प्रेस काउन्सिल भाषागत सिरपा (थौंकन्ह्य) लयपौयातः

थुगुसिया प्रेस काउन्सिल भाषागत सिरपा (थौंकन्ह्य) लयपौयातः

नेपालभासा यागु छगु तसकं पुलांगु (थौंकन्ह्य) लयपौयात थुगुसिया प्रेस काउन्सिल भाषागत सिरपा लल्हाइगु जुगु दु । उगु लयपौया सम्पादक रुक्मिणी श्रेष्ठ नाप सहलह ।


No comments:

Post a Comment