नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Friday, September 21, 2012

नेवाः Opinion - छिकपिनिगु दृष्टिकोणय नेवाः देय दबूया तःमुँज्या


नेवाः Opinion - छिकपिनिगु दृष्टिकोणय नेवाः देय दबूया तःमुँज्या

छिकपिनिगु दृष्टिकोणय नेवाः देय दबूया तःमुँज्यायात गय याना कया दिया धैगु विषययात कया छिगु विचाः कया दिगु जुल मेट्रो एफएमया उदेन न्हूसायमिपाखें ।
No comments:

Post a Comment