नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Tuesday, September 25, 2012

नरेश ताम्राकार नाप सहलह वयकया कार्यकालय् यानादिगु ज्याःयात कया

नरेश ताम्राकार नाप सहलह वयकया कार्यकालय् यानादिगु ज्याःयात कया

नेवाः देय् दबूया नायः नरेश ताम्राकार नाप सहलह इमेजन्यूज एफएमया सुरेन्द्र मानन्धरं याना दिगु नेवाः सरोकारया विषयलय वयकया कार्यकालय यानादिगु ज्यायात कया ।