नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Monday, July 16, 2012

शाक्य समाजया मूछ्याञ्जे प्रा. सुवर्ण शाक्य नाप सहलह

शाक्य समाजया मूछ्याञ्जे प्रा. सुवर्ण शाक्य नाप सहलह :  नेवाः तयसं थ्व इलय् ल्हना च्वंगु मुद्दा, नेवाः तयगु सरोकार विषयलय् नेवाः नेतृत्वपक्तिंया धापू यात कया 

No comments:

Post a Comment