नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Tuesday, August 27, 2013

नेवाः संस्कृति साया दुने दुहाँवया च्वंगु नेवाः तयसं मखं पह याना च्वंगु विकृति ।

नेवाः संस्कृति साया दुने दुहाँवया च्वंगु नेवाः तयसं मखं पह याना च्वंगु विकृति 

सम्पादकजु,
सन्ध्या टाइम्स न्हिपौ
कुलांभुलु रक्तकाली, येँ ।

सन्ध्या टाइम्स न्हिपौ, गुंलागा दुतिया, शुक्रवाः या संस्करणया न्हापागु पेजय् सापारुया विकृति बुखँ पिदना च्वंगु जुया च्वन । व बुखँ गनयागु जूइधका ब्वनाः स्वयाँ व लाः ख्वपय पिहां वःगु घिन्ताघिसीबलय ब्वति कया वःपिं मिस्तयंस पुना वःगु वसः व मिजं तयके ल्हातिइ दुगु बियर व अय्लाः या सिसीयात कयाः अन विकृति वलः धागु जूया च्वन । बुखँया स्रोत धका राससयात कया च्वंगु जुया च्वन ।

सम्पादकजुयात जीगु छगू खँ धाये मास्ते वलः । स्वनिग दुनेया हे बुँख कायेत राससयात पिया च्वनेगु पलेसा अन नेवाः पत्रकारतयत बुखँ च्वका किपा छपाः निपा न छापेयाना दिगु जुसा गुकथं विकृति जूगु  धका धागु जूइ धैगु सिकेदइगु होताः जिपिं थें जापिं ब्वनामिपिन्त चूलाई जुइ ।अले मेता छगू खँ न थन धाये मास्ते वलः । सन्ध्या टाइम्सया न्हूगु ज्याकुथि कुलांभुलु रक्तकालीं  ५०० मिटर जक तापागु जुइ, हनुमानध्वाखा व बसन्तपुर लागाः । येँदेशय् थुगु दँय् मदुपिं थः छेँजपिंया लुमन्तिइ सा व जोगिया रुपधारणयाना वइपिं हनुमानद्यो चाहिलिगु उमि छेँजपिं अथे चाहिलेत वइपिं मेपिन्त थगु गच्छेअनुसार मरिचरि, धेवा व मेमेगु नयत्वनेगु चीजबिज इना बिइत हनुमानध्वाखा व बसन्तपुरलागाय् मुवइगु खः झिसँ खना वया च्वनागु हे जूल । तर छुं दँनिसे व लागाय् मेगु कथंया गतिविधिं न थाय कया यंका च्वंगु दु । थुगुसि न अन अथेहे जूगु जिं खना ।

थुगुसि जक मखु न्हापा न्हापायागु दँलय न अन जिं खना च्वनागु अथे दानधर्म या वइपिं छेँजपिन्त म्हासु वसः पुना तपिं जोगिजिगि त, खाते मस्त व फ्वगिं तयसं फ्वना हैरान याना च्वंगु दु उमिसं दुःख बिया  च्वंगु दु । अझ थुगुसिला अन पाकेटमार तयगु न बिगबिगि जूल धका न मनू तयसं धया च्वन ।

अझ जिं खनागु न्ह्यासय् फुलि तयातपिं गैर नेवाःतयसं न साया हया च्वंगु दु । छु उमिगु संस्कृति दुने साया हयेगु चलन न दु ला रु जिं स्वयबलय् ला मदू थेँ च्वँ ।  अन थुगु कथं जुया च्वंगु विकृतिइ धासा सम्पादकजु पिनिगु मिखा मवं थे च्वं । अन छगु कथंया हारालुछ व लुटमार हे जूया च्वंसा थुकियात छुँ मखु धैथे कायेगू गुलितक ज्यु व थुकियाना नेवाः तयेगु संस्कृति हनेत गुलि बः बिइ नेवाः पत्रकार तयसं, नेवाः तयेगु थीथी पुचः संघसंस्था तयसं च्यूता काये मालाकि म्वा ?

अन नेपाल स्काउट व बसन्तपुरया स्कुलया विद्यार्थीपिन्स फोहोर जूगुयात सरसफाइयाना  तसकं हे  सव्रिmय जूया खटेजुया च्वंगु खना । अलय थाय थासय् न प्रहरी त दु । तर अयसां फ्वंगि तयसं दुःख बिया च्वंगु खनाः । अलय जिं स्काउटया प्रमुख नापं थथे जुया च्वंगु दु धका धयाबलय् वयक न हनुमानध्वाखा लागाय्न उमितं ख्याना छ्वल धासा बसन्तपुरलागाय वनिगु अन ख्यात धासा हनुमानध्वाखाय् वइगु याना च्वनः धका धयादिल । प्रहरीपिन्त जिं थथे धयाबलय् वयकपिन्स अन खटेजुया च्वंपि प्रहरीपिन्त धया दिसं धाल ।

जिं अन चाचाः हिला प्रहरी पिन्त धायेगु व किपा न कायेगु ज्यायाना । जिं थथे याना धका फाईंफुईं क्यनागु मखु । जित नेवाः तयेगु थीथी पुचः, संघसंस्था व नेवाः पत्रकार त वा नेवाः पासापिन्त छु इनाप याये मास्ते व धासा, थथे जात्रा हनेबलय चाहे व यलया कृष्णमन्दिर लागाय्, ख्वपया दरवारस्क्वायर लागाय वा येँया हनुमानध्वाखा, बसन्तपुर लागाय छाय् मज्यूइमा थथे दुःख बिइपिं जोगिजिगि त, खाते मस्तयत व फ्वगिं तयत जात्राअवधि भर अनं ख्याना छ्वयेगु नितिं छगू स्वयंसेवक दल दयेकमा ।

अन हनुमानध्वाखा व बसन्तपुरलागाय् झिम्ह जक थज्यापिं स्वयसेवक त दुगू जुसां उमितं ख्याना छ्वये फैगु जुइ । प्रहरी, स्काउट व विद्यार्थी पिन्स थ्वज्या थगू ज्याधका मकासां उमिगू न बःकया थ्व ज्याः यायेगु खसा झिम्ह मनू जक खटेयासां गा । थुकिइ नेवाः तयसं छुं हे च्यूता कया च्वंगू मदु ।  नेवाः तयेगु उलिमछि खलः पुचः संघसंस्थात छु स्वया च्वन रु किपा जिं फेसबुकय तया तयागु दु । स्वया दिसं नेवाः संस्कृति साया दुने दुहाँवया च्वंगु नेवाः तयसं मखं पह याना च्वंगु विकृति ।

राज श्रेष्ठ, कीपू, येँ ।
rajshrestha2002@hotmail.com

Photo copyright : Raj Shrestha
No comments:

Post a Comment