नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Monday, July 16, 2012

एकीकृत नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाया छ्याञ्जे बदन शर्मा नाप सहलह

नेवाः न्हलुवातयगु नगरकोटय् जुगु कार्यशाला गोष्ठीइ आवइगु नेवाः तयगु लंपु छु जुइ धका सवालयात कया अन ब्वतिकया दिम्ह एकीकृत नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाया छ्याञ्जे बदन शर्मा नाप सहलह

No comments:

Post a Comment